http tuoitreit vnthreads1001 share code unzip nhanh gon html

  1. admin

    [share] code unzip nhanh gọn

    code <? $zip = new ZipArchive; $res =$zip->open("tenfile.zip"); if ($res === TRUE) {$zip->extractTo("giainen/"); $zip->close();echo "Đã giải nén xong";} else {echo "Tập tin bị gì lỗi không giải nén được";} ?> thay chỗ tên file.zip bằng tên file muốn giải nén vd: abc.zip khi thành công...
Top