hieu ung cho wap

  1. B

    share con trỏ chuột và hiệu ứng link đẹp cho wap

    hình bươm bướm đổi màu đẹp phết . wapka va xtgem đều có thể dùng để thay đổi con trỏ chuột <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/cursor/3dc_3043.ani); }</style> còn đây là hiệu ứng khi chỉ vào đường link nào đó . hiệu ứng sao lấp lánh . đẹp phết . wapka và xtgem...
Top