hd sd shell

  1. admin

    Hướng dẫn sử dụng shell r57

    Giả sử đã up được con r57.php lên host,sau đó cat /etc/passwd và ra được các path của những victim khác trên cùng server: ex: /home/user1 /home/user2 …………….. vấn đề là làm sao biết được domain của user1 và user2 đây?Tớ đã sử dụng cat /var/cpanel/accounting.log và cat /etc/domains nhưng...
Top