• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

hd chế cục wifi lọc sóng nhiễu tăng tốc mạng gprs l

  1. PushKiss

    Hướng dẫn Chế cục mạng WiFi,lọc sóng nhiễu,tăng tốc mạng GPRS lên 2,98G

    Đâu tiên Các Bạn Mua 1 đầu đọc Thẻ nhớ loại CC-C216 có giá 30k! Sau đó tháo ra! Các Bạn mua 1 con B52 ( lưu ý không phải Bom ) và 1 con CVRT9504. Lưu ý: ở đây là các loại Chip có các chức năng sử lý : phát wifi, và lọc nhiễu sóng Gprs, tăng tốc gprs cho máy 2G lên tối đa 2,98G! Khi đã có 2 loại...
Top