fix lỗi vỡ khung khi bật chế độ view mobile forum vbb

  1. T

    [Hướng dẫn] fix lỗi vỡ khung khi bật chế độ view mobile forum vbb

    Vào các page template của syle mobile ví dụ FORUMHOME , FORUMDISPLAY , ... Tìm : {vb:stylevar htmldoctype} Và thay thế bằng : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN""http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> Tương tự làm với các Tem khác nếu tem...
Top