• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

explain

  1. Smobi

    Hướng dẫn Mysql explain and indexing strategies

    Khi viết 1 câu sql, ta thường explain để biết câu sql của ta có tốt hay chưa, nhưng thường ta sẽ gặp khó khăn vì để hiểu explain muốn nói gì và tối ưu hóa câu sql là cả 1 vấn đề. Nhưng trước tiên ta phải hiểu được câu explain là thế nào đã: A) Giải thích: 1) Select Types: SIMPLE: Câu sql cơ...
Top