đăng nhập host bằng wapftp

  1. Mr.khang

    Hỏi đăng nhập host cp11 ở wapftp

    Em đả thử nhiều cách rồi mà không được. Server: ftp.nhungoc.us hay ip User: nhungoc passwork: pass host em điền dậy mà không được. Ah biết chỉ em với ----------> Bổ sung bài viết lúc 11:32 <----------> Bài viết trước lúc 11:20 <---------- Uptip.uptip.uptip.uptip.uptip.uptip.uptip
Top