curl post bai forum

  1. admin

    2 hàm CURL hay để lấy và gửi (GET & POST) dữ liệu từ trang khác

    1. Hàm này để lấy dữ liệu <? //----------------------------------------------------------------------------------- function getPage($url, $referer, $timeout, $header){ if(!isset($timeout)) $timeout=30; $curl = curl_init(); if(strstr($referer,"://")){...
Top