code xtgem gui auto mail

  1. admin

    Auto css, auto refresh kiểu mới cho xtgem

    Theo cách cũ mà các bạn tìm trên google thì auto html thì dùng code: <meta http-equiv="refresh" content="0;/<xt:get_device_template />" /> Auto css thì dùng code: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/<xt:get_device_template />.css" /> ---------- Nhưng bây giờ giả thiết đặt ra...
Top