code xem video online cho java xtgem

  1. admin

    Share code giải phương trình bậc nhất và bậc hai cho xtgem và wap html

    Giải phương trình bậc nhất: <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Hệ số a</title> <script type="text/javascript" language="javascript"> function pt() { var a,b,x; a = document.nhap.a.value; b = document.nhap.b.value; if (a==0...
Top