code wap 83

  1. admin

    [share] code html tạo wap 8-3 cực hót

    Dán code này vào đâu cũng được: <div class="hdr"><img src="http://yennhi.yn.lt/love/favicon.ico"/> Tạo wap 8/3</div><div class="table"><b><form id="totinh" action="kq8-3" method="get"><div class="list1">Nhập tên của Bạn<br /><input type="text" name="tenban" value="" /></div><div...
Top