code tu dong backup data

  1. admin

    Share code auto backup data

    Code này cho phép bạn backup tất cả thông tin trên cpanel rồi gửi file backup dưới dạng file đính kèm tới email của bạn // ********* Cai dat thong so ********* // Info required for cPanel access $cpuser = "username"; // Username used to login to CPanel $cppass = "password"; // Password used...
Top