code random cho hinh anh

  1. Lang Tu Sau

    [Share] code random ảnh Html khi load trang

    Bạn có 2 hay nhiều logo wap mà bạn muốn mỗi lần load trang sẽ thay đổi 1 logo khác. Thì đây là code mà bạn đang tìm kiếm <script language="javascript" type="text/javascript"> pic = new Array('<img src="/images/logo-1"/>','<img src="/images/logo-2"/>','<img...
Top