code online ao cho johncms

  1. admin

    [share] code online ảo cho johncms

    Dùng code sau để đặt thành viên online mãi mãi với XX là id thành viên: mysql_query("UPDATE `users` SET $sql `total_on_site` = '$totalonsite', `lastdate` = " . time() . " WHERE `id` = 'XX'"); Còn nếu muốn chuyên nghiệp hơn thỳ dùng code sau: $memon=rand(2,x)...
Top