• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code mrtam blog

  1. Hailan

    Share Code MTBlog Blog Mobile của Mr.Tâm

    Đầu tiên là chức năng: *Blog: -Tags bài viết -Top Tags tìm kiếm -Bình luận, đánh giá blog. -Rewrite Url. -Đính kèm tập tin -..v.v. *Quản lý: -Thùng rác lưu trữ bài ẩn. -Cài đặt hệ thống. -Quản lý thể loại -..v.v. *Ngoài ra còn vài chức năng lẻ như liên hệ admin trên blog, rss, text...
Top