• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code laivt firewall

  1. Admin

    Laivt_Firewall 1.1 - Code AntiDDOS cho mọi code PHP

    Đầu tiên nói trước đây chỉ là code hạn chế mức độ của DDOS và ngăn chặn các cuộc tấn công DDOS thông thường mà thôi. Giới thiệu: Code này dựa trên phương thức đếm số Request trong 1 khoảng thời gian nhất định do Admin chỉnh. Nếu SỐ Request vượt mức cho phép sẽ khóa truy cập từ IP đó trong 1...
Back
Top