code html đóng dấu ảnh

  1. admin

    Share code upload ảnh có đóng dấu logo lên nhiều server (imageshack, picasa, imgur)

    Demo: http://binhyenquan.com/upanh Một vài ảnh demo: Hướng dẫn các bạn dùng: Download upanh_binhyenquan.com.zip Nguồn svit ----------> Bổ sung bài viết lúc 08:52 <----------> Bài viết trước lúc 08:34 <---------- Fix link http://upwap.ru/2324084
Top