code filelist xtgem hình ảnh

  1. admin

    [share] code xt file list cho xtgem hiển thị hình ảnh

    Thấy anh em forum ta cần quá nên mình đã nghiên cứu và đã thành công anh em test và thanks nha <xt:filelist sort_type="updated" sort_dir="desc" per_page="5" folder="tên folder 1/tên folder 2/tên folder n" template="&lt;center&gt;&lt;div...
Top