code chèn header bằng hatcess

  1. admin

    Tự động chèn header và footer bằng .htaccess

    B1. Tạo 2 file header.html và footer.html ngang hàng index B2. Thêm đoạn code sau vào .htaccess: php_value auto_prepend_file"header.html" php_value auto_append_file"footer.html" B3. Thêm nội dung vào 2 file đã tạo
Top