• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code chatbox vbb chang get avatar

  1. zing4u.org

    [Mod] VBB 4.0.x >Extra File Chatbox 3.6.1 - Auto Bot - ChangUonDyU

    Xin có vài lời giới thiệu: Sau đây là các tính năng sau khi phân ra các mục riêng và kết hợp các tính năng cho dễ quản lý và phát triển cho chatbox sau này: Bot đổi tên trong config.php BOT vẫn như cũ thôi cũng chưa thêm được nhiều: - Các thư mục file: Chia ra các thư mục riêng biệt cho dễ...
Back
Top