code binh luan cho wap

  1. mày.hả.bưởi

    Share js binh luan cho xtgem

    Bạn có thể đặt code ở cuối trang chủ hoặc ở _footer Bước 1. Đăng nhập XtGEM > Chọn ver Tiếng Việt > Thị trường > Các tiện ích > X.t.C.A.T > add vào Widet. Bước 2. Tìm nơi cần đặt Bình luận. Post code sau. Mã <xt:widget tool="Ratings" id="xt.c.a.t." text1="Điểm Trung Bình" text2="Chưa có...
Top