• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

cmos

  1. caonguyenpc

    Thủ thuật Phá pass CMOS đơn giản!

    Bình thường mọi người hay phá pass CMOS bằng cách tháo pin CMOS , rút jump, sử dụng phần mềm .... Ở đây mình xin giới thiệu một cách đơn giản nhất để phá pass CMOS. Đầu tiên chúng ta khởi động từ DOS thực sau đó dùng lệnh debug của DOS như sau : - Debug => enter - o 70 2F => enter - o 71 FF =>...
Top