chu ky mac dinh vbb

  1. admin

    [share] mod chữ kí mặc định cho forum vbb 4.x.x

    Download Mod chữ kí mặc định.xml Cài đặt: - Import Plugin: AdminCP > Plugins & Products > Download / Upload Plugins > Import Plugin Definitions XML File. Options: - AdminCP > Plugins & Products > Plugin Manager > Chữ ký mặc định > Edit Cuối cùng là thanks
Top