• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

chế cục wifi

  1. PushKiss

    Hướng dẫn Chế cục mạng WiFi,lọc sóng nhiễu,tăng tốc mạng GPRS lên 2,98G

    Đâu tiên Các Bạn Mua 1 đầu đọc Thẻ nhớ loại CC-C216 có giá 30k! Sau đó tháo ra! Các Bạn mua 1 con B52 ( lưu ý không phải Bom ) và 1 con CVRT9504. Lưu ý: ở đây là các loại Chip có các chức năng sử lý : phát wifi, và lọc nhiễu sóng Gprs, tăng tốc gprs cho máy 2G lên tối đa 2,98G! Khi đã có 2 loại...
Top